اتوبوس

حرکت تند و سریع خاموش "اتوبوس"

تصویری

من عاشق جلق زدن وجود دارد: