خواهر

حرکت تند و سریع خاموش "خواهر"

 
 
 
 

تصویری

من عاشق جلق زدن وجود دارد: