پستون ژاپنی

حرکت تند و سریع خاموش "پستون ژاپنی"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصویری

من عاشق جلق زدن وجود دارد: