کون بزرگ

حرکت تند و سریع خاموش "کون بزرگ"

 
 
 
 
 
 

تصویری

من عاشق جلق زدن وجود دارد: