پزرمرد رئیس

حرکت تند و سریع خاموش "پزرمرد رئیس"

 
 
 

تصویری

من عاشق جلق زدن وجود دارد: