سینمایی کلاسیک پیرمرد

حرکت تند و سریع خاموش "سینمایی کلاسیک پیرمرد"

تصویری

من عاشق جلق زدن وجود دارد: