زیبا

حرکت تند و سریع خاموش "زیبا"

تصویری

من عاشق جلق زدن وجود دارد: