بکارت

حرکت تند و سریع خاموش "بکارت"

تصویری

من عاشق جلق زدن وجود دارد: