ایبانی

حرکت تند و سریع خاموش "ایبانی"

تصویری

من عاشق جلق زدن وجود دارد: